dziś z kwiatami do Ireny i Wincentego  Niedziela 5 kwietnia 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

SĄD REJONOWY III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  1000-1800
 • Wtorek
  0900-1500
 • Środa
  0900-1500
 • Czwartek
  0900-1500
 • Piątek
  0900-1500
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

Sąd Rejonowy III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Wtorek: 9.00 - 14.00
Czwartek: 9.00 - 14.00

rozpatrywanie spraw:

1. W postępowaniu procesowym:

* alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku);
* ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu);
* zaprzeczenie ojcostwa;
* ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

* przysposobienia;
* pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
* zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety;
* zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania;
* przywrócenie władzy rodzicielskiej;
* ustanowienie opieki nad małoletnim;
* ustanowienie kuratora dla małoletniego;
* wydanie dziecka;
* zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
* rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami;
* umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej;
* ustalenie miejsca pobytu małoletniego;
* ustalenie kontaktów z małoletnim,
* sprawy z ustawy ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 j.t. ze zm):


3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

* zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
* zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa;
* ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą;
* rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny;
* zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku);
* nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka;
* ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
* sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody;
* sprawy zabezpieczenia alimentów;
* nadanie klauzuli wykonalności;
* sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej;

4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

* co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.),

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - SĄDY Dodatkowe informacje