dziś z kwiatami do Zbigniewa i Grażyny  Środa 1 kwietnia 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

SĄD REJONOWY IV WYDZIAŁ PRACY

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  1000-1800
 • Wtorek
  0900-1500
 • Środa
  0900-1500
 • Czwartek
  0900-1500
 • Piątek
  0900-1500
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

Sąd Rejonowy IV WYDZIAŁ PRACY
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Poniedziałek: 10.00 - 13.00
Wtorek: 9.00 - 15.00
Czwartek: 10.00 - 13.00

rozpatrywanie spraw:

1. z zakresu prawa pracy:
* związane z wypowiedzeniem umowy o pracę;
* związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia;
* z wiązanie z innym sposobem uznania stosunku pracy;
* związanie z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy;
* o wydanie świadectwa pracy;
* odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy;
* nawiązania stosunku pracy;
* o wynagrodzenie za pracę;
* o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
* o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;
* związane ze szczególną ochroną pracy kobiet;
* związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych;
* o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy;
* o odprawę rentową, emerytalną oraz pieniężną;
* z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
* dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 15.07.2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
* o nagrody jubileuszowe;
* dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot Funduszowi Świadczeń Socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz – ustawa z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
* o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników;
* o uchylenie uchwały organu spółdzielni w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy;
* o roszczenia na tle spółdzielczej umowy o pracę;
* o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy;
* o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakresu konkurencji;
* o świadczenia dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego, w zw. z wypadkiem przy pracy;
* pozbawione tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpe);
* spory pracowników i byłych pracowników o wydanie bezpłatnych akcji;
* o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn;
* o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy;
* o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem;
* dyskryminacja w zatrudnieniu

2. o odszkodowanie:
* za mienie nie powierzone;
* za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej;
* przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia;
* z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji,

3. inne:
* w przedmiocie egzekucji sądowej;
* o nadanie klauzuli wykonalności;
* ze skargi na czynności komornika;
* o odtworzenie akt;
* dotyczące pomocy sądowej;
* odwołanie od decyzji o odmowie rejestracji układu zbiorowego pracy.

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - SĄDY Dodatkowe informacje