dziś z kwiatami do Michała i Makarego  Piątek 10 kwietnia 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  0900-1700
 • Wtorek
  0730-1330
 • Środa
  0730-1330
 • Czwartek
  0730-1330
 • Piątek
  0730-1330
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

Sąd Rejonowy VI WYDZAIŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

Poniedziałek: 10.00 - 15.30
Wtorek: 10.00 - 12.00
Czwartek: 10.00 - 12.00

Godziny urzędowania sali przeglądowej Ksiąg Wieczystych (Czytelnia)
parter, pokój 30
poniedziałek
10.00 - 18.00
wtorek-piątek
9.00 - 15.00

Z dniem 1 września 2010r. w Sądzie Rejonowym w Chełmie w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych zostaje wprowadzony system informatyczny Nowa Księga Wieczysta. Z tym dniem następują zmiany w sposobie składania do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych wniosków o wpisy w księgach wieczystych oraz wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, odpisów dokumentów, zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych. Po dniu 1 września 2010r. nie będą już dokonywane wpisy w księgach dotychczasowych. Wnioski będą rozpatrywane dopiero po przeprowadzeniu migracji księgi wieczystej, w której ma nastąpić wpis – przez Ośrodek Migracyjny w Krośnie. Czas rozpoznania wniosku wydłuży się więc o okres niezbędny do przeprowadzenia migracji.

Biuro podawcze przyjmuje wyłącznie korespondencję adresowaną do tego Wydziału. Wnioski należy składać wyłącznie na urzędowych formularzach. Druki są dostępne w biurze podawczym, zaś wzory wypełnionych druków na poczekalni dla interesantów. Wnioski mogą być składane na formularzach wydrukowanych ze strony internetowej. Wydruki mogą być czarno-białe. Po złożeniu wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej, zostanie on sporządzony niezwłocznie, ale po wcześniejszym wysłaniu księgi do ośrodka migracyjnego i jej zwrocie. Opłatę za wydanie odpisu należy uiścić w Kasie Sądu (ul. Sienkiewicza 20) lub na konto Sądu. Opłata za odpis nie może być uiszczona w znakach sądowych.

rozpatrywanie wniosków:

1. założenie księgi wieczystej dla:

* nieruchomości gruntowej;
* nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste;
* nieruchomości budynkowej, lokalowej;
* ograniczonego prawa rzeczowego (np. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i wpis uprawnionego z powyższego tytułu);


2. o wpis w księdze wieczystej:
* sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej;
* wpisu prawa własności, użytkowania wieczystego;
* ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki);
* prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia;
* roszczenia o przeniesienie własności z nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych;
* określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników;
* roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności, orzeczeń o udzielonym zabezpieczeniu;
* hipotek zabezpieczających wierzytelności banku hipotecznego (nadto informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
* prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie (ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece);
* zmiany wpisu w dziale III I IV księgi wieczystej;

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - KSIĘGI WIECZYSTE 
HDPUEICNSW - SĄDY Dodatkowe informacje