dziś z kwiatami do Weroniki i Sławomira  Wtorek 17 maja 2022

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  0700-1500
 • Wtorek
  0700-1500
 • Środa
  0700-1500
 • Czwartek
  0700-1500
 • Piątek
  0700-1500
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa
2. sieroctwa
3. bezdomności
4. bezrobocia
5. niepełnosprawności
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. przemocy w rodzinie
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
10. braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. alkoholizmu lub narkomanii
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł. – zwanym „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
2. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351zł. – zwanym „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanym „kryterium dochodowym rodziny” - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2 -15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 
HDPUEICNSW - POMOC BEZROBOTNYM Dodatkowe informacje