le.spec.zajm.się rozp.,zapob.i lecz.chorób dziewczęcych narz.plciowych