dziś z kwiatami do Anastazegoi   Sobota 22 stycznia 2022

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Dane ogłaszającego przetarg:

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy odzieży i pościeli
Chodźki 2

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Dybała
Tel: +48 817185125
Fax: +48 817185125
E-mail: zp@dsk.lublin.pl
Strona WWW: http://www.dsk.lublin.pl/przetargi/2011/54-11/OGL-54-11.pdf

Dane przetargu:

Data rozstrzygnięcia: 2011-10-08
Województwo: lubelskie
Termin realizacji: VI. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Miejscowość: Lublin
Wadium: IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Miejsce realizacji: Dziecięcy Szpital Kliniczny

Szczegóły przetargu:

Branża: ODZIEŻOWA

TEKSTYLIA I WŁÓKIENNICTWO

Tytuł: Dostawy odzieży i pościeli

Treść:
Użyte w Specyfikacji skróty i terminy:
a) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
b) Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)
c) Zamawiający – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
d) Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie
zamówienia publicznego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU SIWZ I STANOWI JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.
Użyte w Specyfikacji skróty i terminy:
a) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
b) Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)
c) Zamawiający – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
d) Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie
zamówienia publicznego
I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu III SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię dokumentu, winna ona być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Nie dopuszcza się do składania ofert wariantowych i alternatywnych.
7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne zadania.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
9. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, formie pisemnej w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie
do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem) w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
11. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie oferty w sposób trwały.
14. Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez
przedstawicieli pozostałych wykonawców i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
niewłaściwe zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty określone jako zastrzeżone. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
z późniejszymi zmianami). Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane podczas otwarcia ofert tj. m.in.:
dane Wykonawcy, informacje dot. ceny, okresu gwarancji.
15. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na
podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach,
jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
II. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1
Pzp.
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia złożone na podst. art. 24 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajace, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem
terminu składania ofert;
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzajace, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania
ofert;
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – Wykonawcy składają dokumenty
zgodnie z § 2 ust. 2 i § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dn. 30.12.2009r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).
W przypadku złożenia oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie oferta powinna zawierać dokumenty o których mowa
w niniejszym punkcie SIWZ każdego podmiotu osobno.
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie – SIWZ – nr sprawy 54/11
—————————————————————————————————————————————————————
3
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
e) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 Pzp
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o
dokumenty/zaświadczenia/oświadczenia/wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w pkt. IV SIWZ na potwierdzenie warunków określonych powyżej.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp.
4. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie
skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp (za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 26
ust.3).
IV. DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ PPRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.
V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
1. Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1.
2. Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego – załącznik nr 2.
3. Deklaracja zgodności CE
4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych zaświadczeń, atestów (lub innych dokumentów) świadczących o dopuszczeniu do obrotu
w Polsce i stosowaniu w placówkach służby zdrowia przedmiotu oferty.
5. Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych (dotyczy zadania nr 1).
6. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny (dotyczy zadania nr 1).
7. Karta z potwierdzonymi parametrami technicznymi wyrobu (dotyczy zadania nr 2).
8. Ulotki, foldery, katalogi, materiały informacyjne, instrukcje użytkowania.
9. Tabela rozmiarów.
10. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, do oferty należy dołączyć poświadczoną za
zgodność z oryginałem kserokopię, a oryginał dostarczyć w osobnej kopercie.
11. Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę.
12. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom ze wskazaniem zakresu
podwykonawstwa (oświadczenie wymagane jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację umowy innym podmiotom, zgodnie z
art. 36 ust. 4 ustawy Pzp).
W przypadku złożenia oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), należy złożyć pełnomocnictwo zawierające
oświadczenia woli wszystkich członków konsorcjum, wskazujące na osobę umocowaną (np. lider, radca prawny, etc.) do
reprezentowania przedsiębiorców w udziale w określonym postępowaniu o zamówienie publiczne i do ich podpisywania w jego imieniu
umów. Dokument niniejszy winien wyliczać wszystkich Wykonawców wraz z ich podpisami. Oferta konsorcjum winna zawierać
dokumenty, o których mowa w pkt II SIWZ każdego z członków konsorcjum osobno.

Kategorie główne :

Wszystkie przetargi z branży
Dodatkowe informacje