dziś z kwiatami do Andrzeja i Konstantego  Wtorek 30 listopada 2021

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Dane ogłaszającego przetarg:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

Osoba kontaktowa:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Tel: 81 7434272
Fax: 81 7434686
E-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
Strona WWW: http://wsselublin.pis.gov.pl

Dane przetargu:

Data rozstrzygnięcia: 2011-07-11
Województwo: lubelskie
Termin realizacji:
Miejscowość: Lublin
Wadium: brak informacji
Miejsce realizacji:

Szczegóły przetargu:

Branża: MEDYCZNA

Tytuł: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Treść:
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7434272 do 75, faks 081 7434686.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie drobnego sprzętu laboratoryjnego według zestawienia z formularza asortymentowo - cenowego ( załącznik nr 2 ). Przedmiot zamówienia został podzielony na III pakiety..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

38.43.71.00 - Pipety
39.29.30.00 - Wyroby sztuczne

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wszelkie dokumentu wymienione w formularzach asortymenyowo-cenowych,pełnomocnictwo-w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestrowym Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian w zawartej umowie:obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,zmiany stawki podatku VAT - cena netto nie ulega zmianie,zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego przy zachowaniu parametrów produktu, zmiany wielkości opakowań z przeliczeniem na odpowiednią ilość przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy wystąpi przejściowy lub całkowity brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571Kodeksu cywilnego ( tzw. rażąca strata ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://wsselublin.netbip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2011 godzina 13:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
pok.139..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kategorie główne :

Wszystkie przetargi z branży
Dodatkowe informacje