dziś z kwiatami do Andrzeja i Konstantego  Wtorek 30 listopada 2021

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Dane ogłaszającego przetarg:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Kancelaria Szpitala, pokój nr 9.Ul. Staszica 16, 20-081 Lublin.

Osoba kontaktowa:


Tel: 815323935,
Fax: 815329486
E-mail: brak
Strona WWW: http://www.spsk1.lublin.pl

Dane przetargu:

Data rozstrzygnięcia: 2011-07-12
Województwo: lubelskie
Termin realizacji: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Miejscowość: Lublin
Wadium: brak informacji
Miejsce realizacji: 12.07.2011 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala, pokój nr 9.Ul. Staszica 16, 20-081 Lublin.

Szczegóły przetargu:

Branża: MEDYCZNA

Tytuł: Dostawa leku Imatinib..

Treść:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku Imatinib..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa leku Imatinib.
2 pozycje.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne
.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI.A pkt.1, 2 SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI.A) pkt.1 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 2.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI.A) pkt.1 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 2.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI.A) pkt.1 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 2.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI.A) pkt.1 z zastrzeżeniem pkt. 2 SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a. Wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy.
b. Wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych.
c. Wystąpienia incydentu medycznego przedmiotu objętego umową Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił produkt zamienny będący odpowiednikiem oferowanego w umowie w cenie nie wyższej i jakości nie niższej niż określone w umowie.
d. Zmiany nazwy producenta produktu objętego umową
e. Zmiany wielkości opakowania. Wykonawca przeliczy pozostałą ilość niezrealizowanego asortymentu (w zaokrągleniu w górę) aby możliwa była realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia.
f. Zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. Zmianie ulegnie jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT.
g. Zmiany cen urzędowych w trakcie obowiązywania umowy. Zmianie ulegnie zaproponowana w ofercie cena o procent zmiany cen urzędowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk1.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. St. Staszica 16, 20-081 Lublin, Dział ds. Zamówień Publicznych, Budynek Dyrekcji - pokój nr 1Cena SIWZ: 10 zł + VAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala, pokój nr 9.Ul. Staszica 16, 20-081 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dot..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kategorie główne :

Wszystkie przetargi z branży
Dodatkowe informacje