dziś z kwiatami do Anastazegoi   Sobota 22 stycznia 2022

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Dane ogłaszającego przetarg:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin,

Osoba kontaktowa:


Tel: 1 7443061 w. 281
Fax: brak
E-mail: brak
Strona WWW: http://www.snzoz.lublin.pl

Dane przetargu:

Data rozstrzygnięcia: 2011-10-08
Województwo: lubelskie
Termin realizacji: 14.03.2012.
Miejscowość: Lublin
Wadium: nie dotyczy
Miejsce realizacji: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin.

Szczegóły przetargu:

Branża: PORZĄDKOWA

Tytuł: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Treść:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7443061 w. 281.

Adres strony internetowej zamawiającego:
www.snzoz.lublin.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych. Szczegółowy asortyment i ilości określone są w załączniku nr 2 niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie skonkretyzował warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie skonkretyzował warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie skonkretyzował warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie skonkretyzował warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie skonkretyzował warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę środki dezynfekcyjne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: A/ odnośnie preparatów rejestrowanych jako produkty lecznicze (dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych, ran) - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 45 poz. 271 ze zm.), B/ odnośnie preparatów rejestrowanych jako wyroby medyczne (dezynfekcja narzędzi, powierzchni) - dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679), C/odnośnie preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze (dezynfekcja powierzchni, rąk) - dokumenty potwierdzające prawo do stosowania i obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 39 poz. 252 ze zm.), F/ Dla preparatów dezynfekcyjnych sklasyfikowanych jako produkt niebezpieczny - karty charakterystyki substancji / mieszaniny niebezpiecznej zgodne z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 REACH z dnia 18 grudnia 2006 r. G/ Ulotki informacyjne/ instrukcje użycia zawierające nazwę preparatu, przeznaczenie, sposób użycia oraz skład, spektrum i czas działania preparatu.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz). 2.Zestawienia asortymentu (załącznik nr 2 do siwz), 3.Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub są korzystne dla Zamawiającego, 2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, 3) promocji obowiązujących u Wykonawcy na towar objęty przedmiotem umowy, 4) zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.snzoz.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kategorie główne :

Wszystkie przetargi z branży
Dodatkowe informacje