dziś z kwiatami do Pauliny i Balbiny  Czwartek 2 grudnia 2021

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Regulamin


REGULAMIN
INTERNETOWEGO SERWISU INFORMACJI MEDYCZNEJ I GOSPODARCZEJ
ORAZ TELEFONICZNEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ I GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

I. WSTĘP
01.    Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z ogólnodostępnych Internetowych Serwisów: www.w-lubelskie.pl i www.med.lublin.pl oraz Telefonicznej Informacji Gospodarczej i Medycznej, działającej pod numerami telefonów 194-34, +48 81 5280398 i +48 81 7498666, których właścicielem i wydawcą jest Agencja Promocji Gospodarczej EuroExpo - Elżbieta Niedźwiadek z siedzibą w Lublinie, występująca pod adresem: 20-358 Lublin, ul. Krasickiego 75/1, tel.: +48 81 7498666, e-mail: osim@w-lubelskie.pl , zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 7121183157, nr REGON: 3647899047, prowadząca usługową działalność usługową informacyjną i reklamową na rzecz działających instytucji i podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Kontrahentami.

02.    Wyżej wymienione Serwisy wraz Telefoniczną Informacją Gospodarczą i Medyczną, udostępniają publicznie informację o podmiotach gospodarczych, działających na terenie województwa  Lubelskiego, dzięki którym każdy ich Użytkownik może bezpłatnie uzyskać telefonicznie lub poprzez Internet, opublikowane w formie wpisu informacje o instytucjach i podmiotach gospodarczych, oferowanych przez nie usługach i produktach, a także w przypadku zainteresowania, nawiązać z danym podmiotem gospodarczym odpowiedni kontakt.
03.    Źródłami danych prezentowanych we wpisach przedsiębiorstw i instytucji, są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa i instytucje na ich własnych stronach internetowych, a przede wszystkim informacje udostępnione przez te podmioty, w oparciu o odpowiednie umowy zawarte z APG EuroExpo.
04.    Ramy prawne przetwarzania przez APG EuroExpo danych osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwanych dalej Kontrahentami, a korzystających z wyżej wymienionych mediów, są określone w następujących normatywnych aktach prawnych:
04.01.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia     dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;
04.02.    Ustawa z dnia 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE;
04.03.    Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.
05.    Ramy prawne przetwarzania przez APG EuroExpo informacji i danych osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą i zarejestrowanej w CEIDG, opublikowanych i zawartych w Serwisach internetowych APG EuroExpo, są określone w następujących normatywnych aktach prawnych:
05.01.    RODO;
05.02.    UŚUDE;
05.03.    Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.

II. DEFINICJE
01.    APG EuroExpo - oznacza podmiot (o którym mowa w treści Rozdz. I. Regulaminu), prowadzący usługową działalność informacyjną i reklamową na rzecz Kontrahenta, w oparciu o zawarte wzajemne Umowy.
02.    Kontrahent - to podmiot posiadający swój własny Profil wpis lub wizytówkę, prezentujący swoje towary lub usługi w ramach opublikowanej Oferty, współpracujący z APG EuroExpo, na podstawie zawartych odpowiednich umów.
03.    Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, instytucję i/lub podmiot gospodarczy, która za pośrednictwem sieci internetowej i/lub telefonicznej, zapoznaje się z treścią informacji prezentowanej w Serwisach Internetowych i Telefonicznej Informacji Gospodarczej i Medycznej APG EuroExpo.
04.    Wpis - to zbiór informacji o Kontrahencie, przygotowany i zatwierdzony przez niego oraz umieszczony przez APG EuroExpo we własnych Serwisach i Telefonicznej Informacji Gospodarczej i Medycznej, na podstawie zawartych przez obie strony umów.
05.    Baza Danych - oznacza zbiór treści i danych dotyczących Kontrahenta, to jest instytucji, firm i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, Serwisów i Wyszukiwarek oraz środków łączności telefonicznej, udostępnionych przez APG EuroExpo dla każdego Kontrahenta i Użytkownika.
06.    Serwis - oznacza stronę internetową o adresie: www.w-lubelskie.pl lub www.med.lublin.pl , umieszczoną na serwerze APG EuroExpo, zawierającą Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych, celem uzyskania informacji dotyczących poszczególnych Kontrahentów oraz prezentowanych przez nich Ofert, a także umożliwiającą przeszukanie opublikowanych przez nich artykułów promocyjnych i informacyjno-reklamowych.
07.    Wyszukiwarka - oznacza oprogramowanie dostępne na stronach Serwisów, umożliwiające prezentację Kontrahentów, zaś Użytkownikom pozyskanie odpowiedzi zadane pytanie, w oparciu o zgromadzony w Bazie Danych zbiór informacji.
08.    Oferta - produkt, towar lub usługa oferowana przez Kontrahenta prezentowana w Serwisach.
09.    Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Serwisów Internetowych - www.w-lubelskie.pl oraz www.med.lublin.pl .

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW
01.    APG EuroExpo w ramach swoich Serwisów świadczy bezpłatnie wszystkim Użytkownikom następujące usługi:
01.01.    umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie informacji o instytucjach oraz o podmiotach gospodarczych, prezentowanych i     opublikowanych w swoich Serwisach;
01.02.    umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie informacji o zakresie działalności prezentowanych i opublikowanych instytucji, jak     również o Ofertach usługowych, handlowych i produkcyjnych, prezentowanych podmiotów gospodarczych;
01.03.    umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie artykułów sponsorowanych przez Kontrahentów i opublikowanych w Serwisach.
02.    APG EuroExpo nie prowadzi sprzedaży produktów, towarów i/lub usług instytucji i podmiotów gospodarczych prezentowanych i opublikowanych w swoich Serwisach, nie pośredniczy i nie jest stroną transakcji Użytkowników tych Serwisów i swoich Kontrahentów.
03.    Wszelkie uzgodnienia, umowy i transakcje Użytkowników tych Serwisów oraz Kontrahentów prezentowanych w tych Serwisach, odbywają się na warunkach odrębnie określonych pomiędzy nimi oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
04.    APG EuroExpo nie odpowiada za treść informacji i Ofert prezentowanych i opublikowanych poprzez Kontrahentów w  Serwisach, które to informacje i Oferty opracowuje, przygotowuje, redaguje i aktualizuje wyłącznie Kontrahent, jak również APG EuroExpo nie odpowiada za ich przebieg, rezultaty i skutki tych publikacji, a w szczególności nie odpowiada za:
04.01.    zgodność  zawartych przez Użytkownika z Kontrahentem uzgodnień, umów i transakcji, z treścią prezentowaną przez     Kontrahenta w udostępnionych Serwisach;
04.02.    realizację uzgodnień, umów i transakcji, zawartych pomiędzy Kontrahentem a Użytkownikiem;
04.03.    rękojmię, gwarancję lub z tytułu niewykonania czy też nienależytego wykonania zawartej przez Kontrahenta z Użytkownikiem,     jakiejkolwiek umowy lub naruszenia przez którąkolwiek ze stron przepisów prawa;
04.04.    jakość, bezpieczeństwo, legalność, dostępność usług i/lub towarów, a także za prawdziwość i rzetelność informacji     prezentowanych i opublikowanych w udostępnionych Serwisach przez Kontrahentów.

IV. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NA RZECZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
01.    W ramach Serwisów, APG EuroExpo świadczy instytucjom i podmiotom gospodarczym następujące usługi:
01.01.    prezentacji podstawowych danych i informacji o instytucji lub o podmiocie gospodarczym, zawartych w formie wpisów i     wizytówek, zawierających ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS oraz dodatkowe informacje zamieszczone     na ich własnych stronach www i/lub na facebooku, albo opracowane i przekazane przez Kontrahenta do APG EuroExpo;
01.02.    możliwości aktualizacji prezentowanych i opublikowanych w Serwisach informacji i danych - poprzez nawiązanie kontaktu z     APG EuroExpo - listownie na adres 20-605 Lublin, ul. Grażyny 13/5, e-mailem na adres: osim@w-lubelskie.pl albo     telefonicznie na numery telefonów: 194-34, +48 81 5280398 i +48 81 7498666;
01.03.    możliwości zgłoszenia żądania usunięcia z Serwisów zawartych błędnych informacji i/lub danych, dotyczących danej instytucji     i/lub podmiotu gospodarczego - poprzez kontakt z APG EuroExpo, na wyżej wymienione adresy.
02.    Prezentowane i opublikowane w Serwisach informacje i dane dotyczące Kontrahenta, obejmują w szczególności:
02.01.    nazwę własną instytucji lub podmiotu gospodarczego;
02.02.    dane teleadresowe miejsca lub miejsc prowadzonej działalności;
02.03.    mapkę lokalizacyjną;
02.04.    aktywny adres e-mail;
02.05.    aktywny link do własnej strony www i/lub facebooka;
02.06.    dni i godziny pracy;
02.07.    logo lub logotyp;
02.08.    zdjęcia lub inne elementy graficzne;
02.09.    informacje o charakterze prowadzonej działalności wraz z Ofertą.
03.    Prezentacja i publikacja w Serwisach jakichkolwiek informacji i danych, dotyczących instytucji lub podmiotu gospodarczego, jest możliwa wyłącznie na podstawie zawarcia przez APG EuroExpo i danego Kontrahenta, jednej z dwóch umów:
03.01.    Umowy Na Przekaz Bloku Medycznej Informacji Reklamowej;
03.02.    Umowy Na Przekaz Bloku Gospodarczej Informacji Reklamowej;
oraz dodatkowo, gdy Kontrahent nie posiada osobowości prawnej i jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą:
03.03.    Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
04.    Wyżej wymienione umowy, zawierają i określają szczegółowo zasady wzajemnej współpracy APG EuroExpo i Kontrahenta oraz stanowią jedyną podstawę określającą zakres wzajemnych zobowiązań.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW
01.    APG EuroExpo upoważnia każdego Użytkownika do korzystania z Serwisów i zapoznawania się z treścią wynikającą z Bazy Danych, wyłącznie w ograniczonym zakresie i wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
02.    Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują APG EuroExpo.
03.    Użytkownik korzystając z Serwisów nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy też licencji, do treści zawartych w Serwisach, które to pozostają własnością APG EuroExpo i jego Kontrahentów.
04.    Dane zamieszczone w Serwisach, nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika, na przykład w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert, zarówno w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, jak również w celu tworzenia innych baz danych.
05.    Prawa do utworów, znaków towarowych, jak również udostępnianych w Serwisach informacji i baz danych, przysługują wyłącznie bezpośrednio Kontrahentom i pośrednio APG EuroExpo.
06.    W przypadku gdy wyżej wymienione prawa przysługują Kontrahentom, APG EuroExpo prezentuje w Serwisach utwory, znaki towarowe oraz bazy danych, na podstawie stosownych umów zawartych z Kontrahentami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
07.    Zakazanym jest umieszczanie lub żądanie umieszczenia przez Kontrahentów treści o charakterze bezprawnym - sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich, w udostępnionych przez APG EuroExpo Serwisach.
08.    Zamieszczone w Serwisach informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zaś jedynie stanowią zaproszenie dla Użytkownika, do złożenia zapytania ofertowego Kontrahentowi.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
01.    APG EuroExpo nie odpowiada za treść informacji i Ofert prezentowanych i opublikowanych poprzez Kontrahentów w swoich Serwisach, które to informacje i Oferty opracowuje, przygotowuje i redaguje oraz aktualizuje wyłącznie Kontrahent, jak również APG EuroExpo nie odpowiada za ich przebieg, rezultaty i skutki tych publikacji, a w szczególności nie odpowiada za:
01.01.    zgodność  zawartych uzgodnień, umów i transakcji, z treścią prezentowaną w Serwisach;
01.02.    realizację uzgodnień, umów i transakcji, zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem;
01.03.    rękojmię, gwarancję lub z tytułu niewykonania czy też nienależytego wykonania zawartej przez Użytkownika i Kontrahenta     jakiejkolwiek umowy lub naruszenia przez którąkolwiek ze stron przepisów prawa;
01.04.    jakość, bezpieczeństwo, legalność, dostępność usług i/lub towarów, a także za prawdziwość i rzetelność informacji     prezentowanych i opublikowanych w Serwisach przez Kontrahentów.
02.    Każdy Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisach, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, bezprawnym ujawnieniem danych osobowych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
03.    APG EuroExpo nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisów.
04.    APG EuroExpo w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta albo inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisów oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem tych Serwisów.
05.    APG EuroExpo nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisów, wykorzystują treści zawarte w tych Serwisach.
06.    APG EuroExpo nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek użytkownika podczas korzystania z Serwisów, a w szczególności z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.
07.    APG EuroExpo zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług, w związku z modernizacją lub przebudową Serwisów albo pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznemu.
08.    APG EuroExpo nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w wyniku działania siły wyższej.

VII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
01.     Agencja Promocji Gospodarczej EuroExpo - Elżbieta Niedźwiadek z siedzibą w Lublinie, występująca pod adresem: 20-605 Lublin, ul. Grażyny 13/5, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 7121183157, nr REGON: 3647899047, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych Kontrahentów nie posiadających osobowości prawnej oraz jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana w CEIDG.
02.    Szczegółowy zakres przetwarzanych przez APG EuroExpo danych osobowych oraz innych danych i informacji dotyczących Kontrahenta nie posiadającego osobowości prawnej, zawarty jest w treści następujących Umów:
02.01.    Umowy Na Przekaz Bloku Medycznej Informacji Reklamowej;
02.02.    Umowy Na Przekaz Bloku Gospodarczej Informacji Reklamowej;
02.03.    Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
03.    Odbiorcami informacji i danych Kontrahentów są wszyscy Użytkownicy Serwisów internetowych APG EuroExpo.
04.    APG EuroExpo przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych do których dostęp jest ściśle ograniczony, stosując środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisach, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym.
05.    Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez APG EuroExpo są regularnie monitorowane w celu wykrycia zagrożeń.
06.    Dane oraz treść Wpisów dotyczących poszczególnych Kontrahentów - nie posiadających osobowości prawnej, zawartych w Serwisach APG EuroExpo, są przetwarzane w celu:
06.01.    aktywnego rozwoju kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, jak również odbiorcami oferowanych przez nich produktów i usług, w tym prowadzenia działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu APG EuroExpo, Kontrahentów i Użytkowników tych Serwisów, w rozumieniu art. 6. ust. 1 a oraz f. RODO i przepisów UoPWISP, w szczególności art. 5. pkt. 1). tej ustawy (treść poniżej);

RODO Art. 6. ust. 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
(...)
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

UoPWISP Art. 5. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1) udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34), zwanym dalej „centralnym repozytorium” lub w inny sposób;

06.02.    marketingowym, w ramach prawnie uzasadnionego interesu APG EuroExpo i Kontrahentów (nie posiadających osobowości prawnej) w rozumieniu art. 6. ust. 1 f. RODO, zgodnie z oświadczeniem woli podmiotu dotyczącym przetwarzania danych i komunikacji marketingowej, określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym;
06.03.    realizacji obowiązków prawnych APG EuroExpo określonych w RODO, wobec Kontrahenta którego te dane dotyczą, w rozumieniu art. 6. ust. 1 c. RODO (treść poniżej).

RODO Art. 6. ust. 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
(...)
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

07.    Zgody udzielone dla APG EuroExpo w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej, mogą być wycofane przez Kontrahenta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
08.    Dane Kontrahenta nie posiadającego osobowości prawnej, są prezentowane w Serwisach APG EuroExpo, do czasu zgłoszenia przez niego żądania usunięcia wpisu lub w przypadku rozwiązania przez nich umowy o świadczeniu przez APG EuroExpo na rzecz Kontrahenta usług.
09.    W powyższym przypadku, wszelkie dane i treść Wpisu dotycząca danego Kontrahenta, będą przetwarzane przez APG EuroExpo bez ich prezentacji w Serwisach, przez okres w jakim Kontrahent zarejestrowany jest w CEIDG, a po jego wykreśleniu - do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, jak również dane Kontrahenta - po zminimalizowaniu ich zakresu - będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez APG EuroExpo obowiązków prawnych nałożonych przez RODO wobec Kontrahenta.
10.    Każdy Kontrahent, którego dane są administrowane przez APG EuroExpo, ma prawo żądania od APG EuroExpo dostępu do danych które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.    Każdy Kontrahent, którego dane administrowane są przez APG EuroExpo, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych APG EuroExpo: osim@w-lubelskie.pl .

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
01.    Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisów oraz zapytania dotyczące ich użytkowania, należy składać listownie lub elektronicznie na wyżej wymieniony adres APG EuroExpo.
02.    Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (tj. Kontrahenta), jej adresu i danych kontaktowych oraz uzasadnienie reklamacji.
03.    APG EuroExpo rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, licząc od następnego dnia po jej otrzymaniu oraz poinformuje Kontrahenta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
04.    W sytuacji, gdy podane w treści informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec zmianie.
05.    Kontrahentowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
01.    Każdy Kontrahent korzystając z Serwisów APG EuroExpo, akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
02.    APG EuroExpo zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej jego wersji w swoich Serwisach.
03.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
04.    Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby APG EuroExpo.
05.    Kontrahenci i inni Użytkownicy Serwisów APG EuroExpo, mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach głównych Serwisów.
06.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 roku i wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisach.
Dodatkowe informacje